Waarom Cogilearning

WAAROM COGILEARNING?


Een doordeweekse dinsdagochtend. De bel galmt over de speelplaats, alle leerlingen zetten zich, al dan niet met tegenzin, in hun klasrij. Jassen aan de kapstok en gaan zitten aan hun banken. Leerlingen luisteren naar de leerkracht en maken daarna individueel oefeningen. Snel verbeteren en zo door naar het volgende lesuur. Dit ritueel herhaalt zich 6 à 7 keer. Dag in, dag uit…


Heel wat leerkrachten hebben deze manier van lesgeven reeds de rug toegekeerd en zijn via experimenteren, fouten maken en opnieuw beginnen, gekomen tot een eigen manier van lesgeven. Dit moet natuurlijk toegejuicht worden en verdient veel lof en respect. De leerkrachten die innoveren, inspireren en elke dag met hart en ziel voor de klas staan, zijn de kern van ons onderwijs. Het is echter het systeem dat vaak tegenwerkt. Heel wat leerkrachten, maar ook leerlingen raken gefrustreerd door het onderwijssysteem. Hoe komt dit?


In het midden van de 19de eeuw barstte de Industriële Revolutie los in Europa. Heel wat landen kwamen in volle ontwikkeling, maar er was nauwelijks sprake van openbare onderwijssystemen. 


Dit systeem werd op dat moment ontwikkeld met de focus op die specifieke behoeften van de Industriële Revolutie, voornamelijk massaproductie. Tot op de dag van vandaag zien we in ons onderwijs dit industriële karakter d.w.z. aan zoveel mogelijk mensen dezelfde vorming geven (standaardisering). (ROBINSON, K., Creatieve scholen, Spectrum, Houten, 2015 ).


Het is een feit dat onze maatschappij helemaal veranderd is. Als gevolg van de digitalisering en allerlei technologieën is de mens geëvolueerd naar een kennis- en netwerksamenleving. (KENNISNET, Laat ICT werken voor het onderwijs, Zoetermeer, 2017)

Hierdoor verandert niet alleen het werk, maar ook de functies van de mens. Kinderen moeten op deze toekomst voorbereid worden. Het zijn deze vaardigheden, specifiek voor de 21ste eeuw, die niet of te weinig in de kijker worden gezet door het huidige onderwijssysteem.

Deze vaardigheden zijn te vinden op https://slo.nl/thema/meer/21e-eeuwse/ . Dit gaat van zelfregulering tot creatief denken, probleemoplossend denken en meer.


In het buitenland zijn er verschillende bronnen die overtuigd zijn dat onderwijs essentieel is in het aanleren van deze “21ste eeuwse vaardigheden". Hierbij is het belangrijk dat er op korte tijd steeds nieuwe dingen kunnen geleerd worden.


In mei 2017 is een paper verschenen vanuit het Welten-instituut van de Open Universiteit Heerlen, geschreven door Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling. Vanuit 17 vragen geven de onderzoekers tips en ondersteunende literatuur over de 21ste eeuwse vaardigheden, zodat leerkrachten hiermee aan de slag kunnen. U kan het artikel vinden onder deze link:

http://www.ou.nl/web/open-universiteit/-/zeventien-vragen-over-21e-eeuwse-vaardigheden


Daarnaast zijn ook concepten als mindset, motivatie, executieve functies en zelfbeeld bepalend voor het slagen in de samenleving. De leerstof die Cogilearning vooropstelt is doordrongen met de belangrijkste elementen uit deze concepten.


De kanttekening die tot slot gemaakt moet worden, is dat niet alles in het onderwijs als negatief beschouwd mag worden. Miljoenen mensen hebben via het huidige onderwijs de weg gevonden naar geluk, wijsheid, rijkdom, … Voor veel mensen is onderwijs de ladder om uit de armoede te geraken.


Het is vooral belangrijk om mee te evolueren volgens de tendens/trends van de 21ste eeuw. Dit mag niet alleen een boodschap zijn op microniveau (begeleiders, leerkrachten, …), maar ook op meso- en macroniveau (onderwijsnetten, overheid, …).

COGILEARNING

Education isn't something you can finish